Οικοσελίδα

Πρόγραμμα Ελληνομάθειας

To Πρόγραμμα Ελληνομάθειας αποσκοπεί στη μέτρηση και διάγνωση του επιπέδου ελληνομάθειας των αλλόγλωσσων μαθητών/μαθητριών που φοιτούν σε δημόσια δημοτικά σχολεία της Κύπρου έτσι ώστε να προσφερθεί σε όσους/όσες κριθεί απαραίτητο αποτελεσματική και στοχευμένη διδασκαλία.

Το Πρόγραμμα κρίνεται σημαντικό καθώς ένα σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας είναι η έλλειψη κατάλληλης διάγνωσης  του  επιπέδου ελληνομάθειας των αλλόγλωσσων μαθητών/μαθητριών. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την παροχή στοχευμένης στήριξης, η οποία να ανταποκρίνεται στο επίπεδο ελληνομάθειας και στις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών. Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) να δημιουργήσει ένα πιο αντικειμενικό και αποτελεσματικό μηχανισμό για τη διάγνωση των αναγκών των αλλόγλωσσων μαθητών/μαθητριών σε θέματα στήριξης για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

Στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος χορηγούνται τα διαγνωστικά δοκίμια «Μιλάς Ελληνικά» τα οποία έχουν αναπτυχθεί ειδικά για παιδιά (στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών») και έχουν εγκυροποιηθεί στο κυπριακό συγκείμενο από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (K.E.E.A.) τη σχολική χρονιά 2014-2015.

Το Πρόγραμμα διεξάγεται από τη σχολική χρονιά 2017-2018 σε παγκύπρια βάση. Σε αυτό συμμετέχουν μαθητές/μαθήτριες Α΄-Στ΄ τάξης που ήδη συμμετέχουν ή θα συμμετέχουν από την επόμενη σχολική χρονιά σε πρόγραμμα στήριξης για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Συγκεκριμένα, οι πληθυσμοί εστίασης είναι οι εξής:

Αρχική διαγνωστική αξιολόγηση

• μαθητές/μαθήτριες Α΄ τάξης, οι οποίοι/ες είτε συμμετέχουν σε πρόγραμμα στήριξης για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας για πρώτη φορά την τρέχουσα σχολική χρονιά  ή θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα για πρώτη φορά την επόμενη σχολική χρονιά.
• μαθητές/μαθήτριες Β΄, Γ΄, Δ΄  και Ε΄ τάξης, οι οποίοι/ες θα συμμετέχουν για πρώτη φορά σε πρόγραμμα στήριξης για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας την επόμενη σχολική χρονιά.

Στους/στις μαθητές/μαθήτριες αυτούς/ές γίνεται χορήγηση του Τεύχους Α΄. Σε όσους/ες από τους/τις μαθητές/μαθήτριες επιτύχουν το αναμενόμενο επίπεδο ελληνομάθειας (Α1), γίνεται χορήγηση και του Τεύχους Β΄ για να διαπιστωθεί το επίπεδο τους (Α2 ή Β1).   

Τελική διαγνωστική αξιολόγηση

• μαθητές/μαθήτριες της Στ΄τάξης, οι οποίοι/ες είτε συμμετέχουν σε πρόγραμμα στήριξης για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας για πρώτη φορά τη φετινή σχολική χρονιά  ή ολοκληρώνουν  τη φετινή σχολική χρονιά τα δύο χρόνια στο πρόγραμμα στήριξης.
• μαθητές/μαθήτριες Β΄, Γ΄, Δ΄  και Ε΄ τάξης, οι οποίοι/ες συμπληρώνουν την τρέχουσα σχολική χρονιά τα δύο χρόνια στο πρόγραμμα στήριξης για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Για την τελική αξιολόγηση, γίνεται χορήγηση του Τεύχους Β΄ μόνο. 

 

Τελευταία Νέα